Bemiddeling

Iedereen heeft wel eens conflicten. Er zijn kleine conflicten en er zijn er grotere. Grotere conflicten deze hebben uiteraard meer impact op uw leven,  uw werk en uw relaties.

Conflicten kunnen ontstaan daar waar mensen samenleven, samenwerken of samen een zaak runnen.

Dit ‘samen’ dreigt uiteen te vallen omdat er onenigheid is die geen uitweg vindt of waar een oplossing uit blijft.

Men spreekt ook wel eens van ‘koude’ conflicten, die onderhuids aanwezig zijn en sluimerend je wakker houden. Naast de koude conflicten zijn er ook ‘warme ‘of openlijke en luide conflicten. Deze  warme conflicten hebben een grotere impact en ondermijnen zeker jouw welzijn en jouw productiviteit.

Soms geraak je er alleen uit, maar soms ook niet.

Een gesprek met een bemiddelaar kan jou helpen om meer zicht te krijgen op waar het echt om gaat.

Wat is de kern van het probleem?
Waar loopt het echt op vast ?
Waarom geraken we er niet uit?

Advies en Begeleiding kan je hierin bijstaan.

Voor jou alleen

– Je kan een gesprek plannen voor jou alleen om de verschillende perspectieven die in een conflict een rol spelen helder te krijgen. We noemen dat ook wel eens het meta-perspectief. Dit wil zeggen dat we je helpen om het perspectief van de betrokkenen in kaart te krijgen en de interactie tussen jou en de ander partij scherp te stellen.

– Zicht krijgen op de elementen die werkelijk een rol spelen binnen dit conflict. Het kan je helpen om ‘gewapend’ of ‘verzoenend’ aan dit conflict te werken. De Meta-Mirror techniek kan aangewend worden om vijf verschillende posities ten aanzien van het conflict te analyseren. De eerste positie is jouw positie en benader je vanuit ik. Bij de tweede positie ga je letterlijk in de schoenen van de andere partij staan. Bij de derde positie zet je een stapje terug en neem je de rol  als observator aan. Bij de vierde positie kijk je naar de onderlinge interactie en bij de vijfde positie denk je na over het belang van het conflict en de probeer je het te bekijken vanuit geheel ander standpunt. Vragen die we stellen bij deze positie is : wat zou je moeder zeggen over dit conflict ? Stel dat Gandhi jou zou adviseren wat zou hij kunnen zeggen?

Concreet impliceert dit dat we alleen met jou werken en dus niet de facilitator van het proces tussen de verschillende partijen.

Onze ervaring leert ons dat het helder krijgen van een conflict bij één van de partijen ook perspectieven biedt voor het grotere geheel.

Voor jou en de andere partij

Je kan ook een gesprek aanvragen voor jou en de andere partij.

Bemiddeling is een gestructureerd proces waarbij de bemiddelaar een onderhandelingstraject begeleidt. Ze is als het ware de facilitator van  een proces waarbij de bemiddelaar afwisselend  luistert naar beide partijen. Ze stelt vragen en zorgt ervoor dat alle partijen ‘gehoord ‘worden in hun noden en hun belangen. Door middel van communicatie- en interventietechnieken ondersteunt de bemiddelaar de partijen om empathisch naar elkaar te luisteren zodat een verbinding tot stand komt. Door in dialoog te gaan komt het debat op gang en kunnen ze samen zoeken naar oplossingen.

De klemtoon ligt op ‘samen’ tot een oplossing komen die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Voor alle betrokkenen in een conflict

Soms zijn er meerdere partijen betrokken in een conflict. Dan zal de bemiddelaar alle betrokken partijen rond de tafel brengen en hen helpen om samen uit het conflict te geraken. Zij helpt de partijen in conflict om in hun kracht te komen en hun noden te verwoorden. Zij nodigt uit om te praten en waakt erover dat eenieder zich op een veilige manier kan uitdrukken. De partijen luisteren naar elkaars noden en belangen. Ze beginnen elkaar beter te begrijpen en er ontstaat verbinding. De dialoog komt op gang. Samen met de bemiddelaar overlopen zij hun gezamenlijke belangen en hun individuele belangen. Ze gaan samen op zoek naar oplossingen die voor alle  partijen aanvaardbaar zijn.

Een akkoord is het resultaat van een doorleefd proces. De partijen hebben er samen aan gewerkt. Ze hebben elkaar ‘gehoord’ en zijn getuigen hoe het akkoord tot stand gekomen is. Daarom noemen we dit een gedragen akkoord. Bij  een gedragen akkoord verhoogt het engagement om dit ook na te leven.

Belangrijke principes in bemiddeling

De bemiddelaar is een onafhankelijke neutrale derde persoon die de partijen helpt door naar hun problemen te kijken, deze te verwoorden, de kern van de zaak helder te krijgen en vandaar uit naar een gezamenlijke oplossing te begeleiden.  

Een bemiddelaar geeft geen advies, doet geen voorstellen en onthoudt zich inhoudelijk van de gesprekken. De bemiddelaar heeft geen voordeel bij de uitkomst. De Neutraliteit is een belangrijk uitgangspunt om een bemiddelingstraject te doen slagen.

De basisprincipes van een bemiddeling traject zijn gebaseerd op vier belangrijke pijlers:

Ten eerste is er de Vertrouwelijkheid van de inhoud Er kan enkel over de voortgang gesproken worden maar niet over de inhoud  Het confidentiële is een belangrijk uitgangspunt wanneer we bemiddeling opzetten binnen een werkcontext. Dat wil zeggen dat er enkel gerapporteerd kan worden over het verloop van het proces maar niet over wat er gezegd wordt tijdens de bemiddelingsgesprekken.

Een tweede principe is de Vrijwilligheid. Iedere partij die aan de bemiddelingsgesprekken deelneemt doet dit op vrijwillige basis en is bereid te zoeken naar een oplossing voor het conflict.

Een derde principe dat belangrijk is om tot een gezamenlijke oplossing te komen is de Veiligheid. Iedere partij moet zich voldoende veilig en vertrouwd voelen om openlijk   en vrijuit te kunnen spreken.

Als laatste principe geldt de Transparantie , dat wil zeggen dat iedereen die betrokken is binnen dit traject transparant communiceert over de acties die hij/zij neemt in het kader van het conflict.

Enkel als alle partijen akkoord zijn over deze belangrijke principes dan heeft een bemiddeling traject kans op slagen.